תנאי שימוש כללים

ברוכים הבאים.

תנאי שימוש כלליים אלה (“תנאי השימוש“) מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת גלישה ו/או שימוש אחר באתר plasson.com ובכל יישום (אפליקציה) ו/או פלטפורמה, הנגזרים ממנו (כולם יחדיו: “האתר“).

תנאי שימוש אלה מהווים מסמך משפטי מחייב – הנך מתבקש לקרוא אותם בקפדנות.

כל שימוש מצידך באתר מעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלה, למדיניות הפרטיות של האתר  וכן לתנאים נוספים, שעשויים להיות מוצגים בפניך, לצורך ביצוע פעולות שונות באתר.

אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, בחלקם או במלואם, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

מטעמי נוחות מנוסחים תנאי השימוש בלשון זכר, אך הם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש זה הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.

תנאי שימוש אלה עשויים להשתנות מעת לעת וחלה עליך האחריות הבלעדית לעקוב אחר שינויים אלה ולהתעדכן בהם.

הבעלים והמפעילה של האתר

הבעלים והמפעילה של האתר היא פלסאון בע”מ, ח.פ.: 512865254, שכתובתה:

מעגן מיכאל, ד”נ מנשה 3780500 (“פלסאון“).

ניתן ליצור קשר עם פלסאון בכל עניין, בכל אחד מהאמצעים הבאים:

בדואר רגיל – לכתובת: מעגן מיכאל, ד”נ מנשה 3780500;

בדוא”ל – לכתובת: info@plasson.com;

רשות השימוש באתר

פלסאון מעניקה לך (“המשתמש“) רשות להשתמש באתר זה, שימוש אישי ולא מסחרי, בכפוף להתחייבותך שלא להשתמש באתר בכל דרך שהינה מנוגדת לחוק, פוגענית, יוצרת הפרעה, הטרדה, ו/או אי נחת כלשהם לאתר, לפלסאון או לצדדים שלישיים כלשהם ו/או בדרך המגבילה אחרים משימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אתה מתחייב בזה שלא להשתמש באתר לצורך כריית מידע (Data Mining), קציר מידע (Data Harvesting) ו/או כל פעילות אחרת המהווה איסוף מידע (Data Collection) מהאתר ו/או מגולשי האתר. בנוסף, הינך מתחייב שלא להפנות לאתר, על ידי שימוש בקישורים עמוקים (Deep Linking) ו/או מסגור (Framing) וכן לא להכביד על האתר או השרת של האתר או על גישה של כל משתמש לאתר.

פלסאון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לכל פרק זמן, וללא התראה ומכל סיבה שהיא, את פעילות האתר ו/או לחסום גישה של משתמש/ים מסוימ/ים, בכל מקרה של חשד סביר לשימוש אסורים או לא חוקיים כאמור והמשמש מוותר בזה על כל טענה או תביעה נגד פלסאון, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בגין חסימה או הפסקת השימוש כאמור.

מדיניות פרטיות של האתר

פלסאון מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר ומתחייבת לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות שלה, המפורטת להלן.

מטרת מדיניות פרטיות זו היא להסביר מהם נוהגי פלסאון ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת פלסאון במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

 

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך.

חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר.

חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

מאגר המידע

פלסאון שומרת לעצמה את הזכות לשמור את הנתונים שנאספו לגביך במאגר המידע של פלסאון ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  1. לאפשר שימוש בשירותים שונים באתר;
  2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
  3. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
  4. לצורך שיווק מוצרים ושירותים באתר;
  5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את פלסאון יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

פלסאון מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני או באמצעים אלקטרוניים אחרים, כמו SMS,  מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

פלסאון לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

פלסאון לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין פלסאון שתחייב חשיפת פרטיך;.
  • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם פלסאון  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

רוב הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

פלסאון משתמשת בשירותיהם של חברות אחרות, לצורך ניהול מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתר שבהם צפית, בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של פלסאון

הפניות וקישורים לאתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים והפניות לאתרים אחרים, שהינם בבעלות ו/או הפעלה של צדדים שלישיים וכן קישורים למדיות חברתיות כגון Facebook  ו-Instagram. חשוב להבהיר, כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על אתרים אלה וכל שימוש על ידך בהם כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.

אבטחת מידע

פלסאון מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, פלסאון לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו והמוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל פלסאון עפ”י פרטי הקשר שלעיל.

 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי פלסאון משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

תוכן האתר

האתר יכול ויכלול קטלוג/ים של מוצרים ושירותים, מדריכים ומקורות ידע אחרים (להלן: “המידע“). המידע מסופק “as Is”, והוא נועד לצרכי המחשה בלבד ולמטרות כלליות, אינפורמטיביות ולא מסחריות ואין לראות בו משום חוות דעת, המלצה לרכישת המוצרים ו/או השירותים. פלסאון עושה מאמץ לוודא שמידע יהא בכל עת נכון ומעודכן אך אינה יכולה להבטיח שלעולם לא יהיו בו טעויות, אי-דיוקים, ניסוחים לא ברורים ו/או שגיאות שנעשו בתום לב.

פלסאון ממליצה, שלא להסתמך רק על המידע שבאתר זה לצורך ביצוע התקנות, טיפולים וכל הפעלה של המוצרים ולהיעזר לצורך זאת באנשי מקצוע, תוך הפעלת שיקול דעת. שימוש במידע הכלול באתר זה, על ידי המשתמש ו/או על ידי אנשי מקצוע מטעמו, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או מי מטעמו והמשתמש ומי מטעמו מוותרים בזה, במפורש ובאופן הרחב ביותר האפשרי על פי חוק, על כל טענה או תביעה נגד פלסאון, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, שעילתה טעויות, אי-דיוקים, ניסוחים לא ברורים ו/או שגיאות כאמור.

אם גילית, שמידע מסוים הכלול באתר הינו טעות, אינו מדויק או נוסח באופן לא ברור הנך מתבקש להודיע על כך לפלסאון בהקדם האפשרי, באמצעות הפרטי ההתקשרות המפורטים לעיל פלסאון עומד לרשותך לכל שאלה או הבהרה.

קישורים

האתר כולל קישורים (links) המפנים לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בהכרח בבעלות ו/או שליטת פלסאון. קישורים אלה נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ופלסאון אינה ערבה לתקינותם, אמינותם, תוכנם של האתרים האמורים ואינה מתחייבת שלא להסיר קישורים אלה בעתיד. כל הסתמכות מצד המשתמש על תוכנם של אתרים, אליהם מפנים הקישורים האמורים, הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש והמשתמש מוותר בזה, באופן הרחב ביותר האפשרי על פי חוק, על כל טענה או תביעה נגד פלסאון, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בגין קישורים ו/או אתרים של צדדים שלישיים כאמור.

הגבלת אחריות ושיפוי

פלסאון עושה מאמץ להבטיח פעילות תקינה, רציפה ובטוחה של האתר, אך אינה יכולה להתחייב שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעות, תקלות וסיכונים, בין היתר (א) משום שפעילותו התקינה של האתר תלויה בגורמים חיצוניים שונים ועלולה להפגע מסיבות שאינן בשליטת פלסאון, כגון פעולות או מחדלים של צדדים שלישיים ו/או כוח עליון; ו-(ב) בשל הסיכונים הכרוכים בשימוש באינטרנט, כגון פריצה למחשבים, וירוסים, תוכנות זדוניות, הונאות, רמיה, התחזות, גניבת מידע ועוד.

המשתמש מצהיר בזה כי הוא מודע לאמור לעיל ומוותר בזה, באופן הרחב ביותר האפשרי על פי חוק, על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פלסאון, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, שעילתה נובעת ו/או קשורה לפגיעה ו/או נזק, במישרין או בעקיפין, מהפרעות, תקלות באתר או מסיכונים כפי שפורטו לעיל.

המשתמש מתחייב בזה להגן על פלסאון, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה ולשפות אותם בגין כל נזק, הוצאה ו/או הפסד שייגרמו להם, או למי מטעמם (לרבות שכר-טרחת עורך-דין והוצאות משפט) כתוצאה מהפרה של תנאי שימוש אלה, על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, ובכלל זה של תניות הגבלת האחריות.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני שמגולמות, קשורות ו/או כלולות באתר (“הקניין הרוחני“) לרבות שם האתר, שם המתחם (Domain), כל תוכן האתר לרבות קטלוגים, מדריכים, תמונות, סרטונים, קבצים גראפיים, עיצובים, טקסטים, יישומים, קודי מחשב, נתונים, מידע, תוכנות, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכל חומר אחר הכלול ו/או קשור לאתר, הינם קניינה הבלעדי של פלסאון, אלא אם כן צוין בפורש אחרת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב בזה שלא להעתיק, להציג בפומבי, לפרסם, להפיץ ו/או להעביר בדרך כלשהי את הקניין הרוחני, בתמורה או שלא בתמורה, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמת פלסאון, בכתב ומראש.

הדין החל וסמכות השיפוט

הדין החל על כל עניין קשור באתר (לרבות תנאי השימוש זה) הינו הדין הישראלי ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, הינו הדין הישראלי בלבד.

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו.

 

לאזור תוכן מרכזי , לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + j